ยื่นภาษี อย่างไรหากเป็นฟรีแลนซ์

เป็น Freelance ยื่น ภาษี ไม่ยากเหมือนที่คิด! (Update ปี 2566)

admin

01 Feb 2022 | 1 นาทีอ่าน

ในช่วงต้นปีของทุกปีจะเป็นเทศกาลยื่น ภาษี ให้กับประเทศไทยซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก สำหรับพนักงานประจำเองก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเนื่องจากบริษัทมีการจัดเตรียมเอกสารการเสียภาษีและให้คำแนะนำต่าง ๆ หรือบางบริษัทอาจจะยื่นภาษีให้กับกรมสรรพากรโดยตรง แต่สำหรับ Freelance นั้นอาจจะต้องเตรียมการด้วยตัวเอง แต่จะเตรียมการยังไงนั้น วันนี้ Talance จะพาคุณมาเตรียมตัวยื่นภาษีสำหรับฟรีแลนซ์ไปพร้อม ๆ กันครับ

เกณฑ์การเสีย ภาษี

ก่อนอื่นจะต้องทราบก่อนว่าอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงใหญ่ ๆ นั่นได้แก่

คิดภาษีแบบขั้นบันได

การคำนวณอัตราภาษีแบบขั้นบันไดนั้นจะคิดจาก “เงินได้สุทธิ” โดยมีสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ 

“เงินได้สุทธิ = รายได้ทั้งหมด – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน”

ซึ่งการคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายนั้นสามารถคิดได้จาก “เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีตามเงินได้สุทธิ”

ภาษีขั้นบันได หรือ ภาษีเงินได้ ประจำปี 2565

นั่นแปลว่าหากนาย A มีเงินได้สุทธิตลอดทั้งปีเป็นเงิน 384,000 บาท (หลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนส่วนตัว) คุณจะต้องจ่ายภาษีทั้งหมด

 • ขั้นที่ 1 ได้รับการลดหย่อนภาษี = 0 บาท
 • ขั้นที่ 2 มีเงินได้สะสมในขั้นนี้ 150,000 บาท x 5% = 7,500 บาท
 • ขั้นที่ 3 มีเงินได้สะสมในขั้นนี้ 84,000 บาท x 10% = 8,400 บาท

ดังนั้นคุณจะต้องเสียภาษีทั้งหมด 0 + 7,500 + 8,400  = 15,900 บาท หรือคิดเป็น 4.14% ของเงินได้สุทธิทั้งหมด (อย่าลืมว่าเงินได้สุทธินั้นผ่านการหักค่าลดหย่อนมาแล้วนะ!)

คิดภาษีแบบเหมาจ่าย

กรณีที่จะต้องคำนวณภาษีตามวิธีคิดแบบเหมา คือต่อเมื่อมีรายได้ทางอื่นนอกเหนือจากเงินได้ประเภทที่ 1 หรือเงินเดือน หากรายได้จากทางอื่นทั้งหมดมีจำนวนรวมกันตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป ให้คำนวณในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน โดยคำนวณจาก 

“ภาษีแบบเหมาจ่าย = (เงินได้ ที่ไม่ใช่เงินเดือน) x 0.005”

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น เช่น นาย A มีรายได้จากการรับงานฟรีแลนซ์บนแพลตฟอร์มหนึ่งจำนวน 384,000 บาท เมื่อคำนวณภาษีด้วยวิธีเหมาจ่ายโดยนำรายได้ 384,000 บาท คูณ 0.5% เท่ากับ 1,920 บาท 

เปรียบเทียบและสรุป

เปรียบเทียบและสรุป โดยให้เทียบกันระหว่าง 2 วิธีนี้ คือ วิธีคิดแบบขั้นบันได กับ วิธีคิดแบบเหมา โดยวิธีใดคำนวณแล้วเสียภาษีสูงกว่า ให้เลือกเสียภาษีตามวิธีนั้น

โดยตามที่เราได้ยกตัวอย่างนาย A ไปสรุปสุดท้ายนั่นแปลว่านาย A จะต้องเสียภาษีแบบ “ขั้นบันได” โดยมีค่าใช้จ่าย 15,900 บาท นั่นเอง!

เตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

ต้องอธิบายก่อนว่าฟรีแลนซ์ ยังคงใช้เกณฑ์จำนวน “เงินได้สุทธิ” ในการคำนวนภาษี เช่นเดียวกับพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือน โดยเงินได้ของฟรีแลนซ์จะเข้าข่าย “เงินได้ประเภทที่ 2” ตามประมวลรัษฎากร หรือ “เงินได้มาตรา 40 (2)” 

มีรายได้จากทางไหนบ้างตลอดปี?

สิ่งที่จะต้องทราบเลยก็คือตลอดปีที่ผ่านมานั้นเรามีรายได้จากทางไหนบ้าง และแต่ละที่ได้เท่าไหร่ ซึ่งจะต้องจดบันทึกไว้อย่างละเอียด เพื่อป้องกันการหลงลืมหรือการยื่นภาษีไม่ครบถ้วนอาจส่งผลให้เราต้องกลับมาเสียภาษีเพิ่มเติมย้อนหลังได้

รวบรวมใบหักภาษี

แน่นอนว่าสิ่งที่คำคัญสำหรับฟรีแลนซ์มาก ๆ นั่นก็คือ “ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย” หรือ “ใบ 50 ทวิ” ที่ระบุวันตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา โดยจะต้องรวบรวมใบหักภาษีให้ครบถ้วน ถ้าข้อมูลในส่วนนี้ไม่ครบให้ทวงถามผู้ว่าจ้าง เพราะหากตกหล่่นอาจโดนภาษีเพิ่มเติมย้อนหลังได้

ลดหย่อนภาษี

รู้หรือไม่? ต่อให้เป็นฟรีแลนซ์ก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ โดยปกติแล้วพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือนมักจะโดนหักค่าประกันสังคมจำนวน 750 บาทในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้สูงสุด 9,000 บาท (คำนวณจาก 750 บาท x 12 เดือน)

โดยสิทธิลดหย่อนภาษี 2566 (อัปเดตล่าสุด!) สามารถลดหย่อนได้ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
 2. ลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท (ตามกฎหมายอนุญาตให้จดทะเบียนสมรสได้มากสุดแค่ 1 คน)
 3. บุตร คนละ 30,000 บาท บุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป คนละ 60,000 บาท
 4. อุปการะบิดามารดาของผู้มีเงินได้ หรือของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้
 5. อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ
 6. เบี้ยประกันชีวิตของบิดามารดาของผู้มีเงินได้ หรือของคู่สมรส
 7. เบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันสุขภาพ, เบี้ยประกันแบบบำนาญ
 8. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ
 9. ค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 10. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการออม SSF
 11. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย
 12. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ดังนั้นอย่าลืมติดตามอัพเดทข้อมูลสิทธิลดหย่อนภาษีกับสรรพากรเพิ่มเติม เนื่องจากมีการอัพเดททุกปี ผ่าน www.rd.go.th พร้อมเตรียมหลักฐานการลดหย่อนให้พร้อม เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียสิทธิลดหย่อนภาษีอย่างที่ควรจะเป็น

มายื่น ภาษี กันเลย

การยื่นภาษีในแต่ละครั้งจะต้องยื่นแบบชำระการจ่ายภาษี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.94 โดยจะแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้

 1. ภ.ง.ด.90 สำหรับใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่มิใช่เงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป (หรือสำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วย)
 2. ภ.ง.ด.91 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “เงินเดือน” อย่างเดียวให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของทั้งปี เพียงครั้งเดียวภายในเดือน มี.ค.ของปีถัดไป
 3. ภ.ง.ด.94 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5)-(8) ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของงวด ม.ค.-มิ.ย. ภายในเดือน ก.ย. ปีเดียวกัน (เป็นการเสียภาษีครึ่งปี สำหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้อย่างอื่นมาแทนเช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้)

การยื่นภาษีนั้นสามารถเลือกวิธีการยื่นออกได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกัน โดยแต่ละแบบนั้นจะแล้วแต่ความสะดวกสบายหรือความถนัดของแต่ละบุคคลออกไป โดยที่ไม่ต้องยื่นซ้ำหรือทับกัน

ยื่น ภาษี ออนไลน์

การยื่นภาษีแบบออนไลน์นั้นข้อดีเลยก็คือเราไม่ต้องปริ้นส์เอกสารต่าง ๆ ให้ยุ่งยากและไม่ต้องเดินทางไปถึงกรมสรรพากร ซึ่งการยื่นภาษีออนไลน์นั้นจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. เข้าระบบยื่นภาษีออนไลน์ได้ทาง efiling

ขอบคุณรูปภาพจาก : กรมสรรพากร

 1. กดยื่นออนไลน์ พร้อมสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ 
 2. กด “ยื่นแบบ” ตามแบบการชำระเงิน ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.94
ตัวอย่างการยื่นภาษี อีไฟล์ลิ่ง
 1. กรอกข้อมูลที่รวบรวมไว้ให้ครบถ้วน โดยส่วนไหนที่เหมือนกันให้รวมเลขใส่ในช่องเดียวกัน
ตัวอย่างการยื่นภาษี อีไฟล์ลิ่ง
ตัวอย่างการยื่นภาษี อีไฟล์ลิ่ง
 1. เลือกค่าลดหย่อนได้ตามสิทธิของตนเอง
ตัวอย่างการยื่นภาษี อีไฟล์ลิ่ง
ตัวอย่างการยื่นภาษี อีไฟล์ลิ่ง
ตัวอย่างการยื่นภาษี อีไฟล์ลิ่ง
ตัวอย่างการยื่นภาษี อีไฟล์ลิ่ง
 1. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วกดยืนยันการยื่นได้เลย

ตัวอย่างการยื่นภาษี อีไฟล์ลิ่ง ตัวอย่างการยื่นภาษี อีไฟล์ลิ่งขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจ

โดยกรมสรรพากรได้ออกมาเชิญชวนให้บุคคลธรรมดายื่นภาษีออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น โดยได้มีประชาสัมพันธ์ว่า “ยื่นภาษีผ่านเน็ต สะดวกง่าย เบ็ดเสร็จสำเร็จรูป”

ขอบคุณรูปภาพจาก : กรมสรรพากร

ยื่นภาษีแบบกระดาษ

การยื่นภาษีแบบกระดาษนั้นดูเหมือนจะยุ่งยากหรือลำบากกว่าที่คิด แต่ไม่เลยหากใครที่มีความชำนาญและเตรียมเอกสารมาล่วงหน้าแล้วนั้น การยื่นภาษีแบบกระดาษก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกหนึ่งทาง! โดยการยื่นภาษีแบบกระดาษนั้นจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90/ภ.ง.ด. 91 จาก www.rd.go.th
 2. กรอกข้อมูลทุกส่วนให้เรียบร้อย โดยส่วนไหนที่เหมือนกันให้รวมเลขใส่ในช่องเดียวกัน
 3. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วนำไปยื่นที่สำนักสรรพากรใกล้บ้านของคุณได้เลย

หลังยื่น ภาษี เสร็จแล้วทำยังไงต่อ?

 1. หากยื่นแบบออนไลน์ ในกรณีที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม สามารถจ่ายได้ตามช่องทางที่กรมสรรพากรกำหนดได้เลย เช่น โอนผ่านธนาคาร หรือตัดผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น
 2. หากยื่นแบบกระดาษ เมื่อต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติม สามารถจ่ายที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในวันที่ไปยื่นได้เลย
 3. ในกรณีที่ได้รับเงินคืนก็สามารถรอรับเงินคืนผ่านทางพร้อมเพย์หรือทางเช็คเงินภาษี

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาประจำปีอย่างครบถ้วนแล้ว 

สำหรับ Freelance ของ Talance 

รู้หรือไม่? ฟรีแลนซ์ของ Talance นั้นโดนหักภาษี ณ ที่จ่ายเพียง 1% เท่านั้น จนถึงปี 2568  (โดยปกตินั้นจะเสีย 3%) ซึ่งเป็นระบบใหม่ของกรมสรรพากรที่มีชื่อว่า e-service withholding tax return ทำให้รายได้ของฟรีแลนซ์ของ Talance นั้นมากกว่าการรับงานฟรีแลนซ์ทั่วไป 

ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากคุณรับงานฟรีแลนซ์บนแพลตฟอร์มรวมกับรายได้ในส่วนอื่นแล้วไม่เกิน 150,000 บาทก็สามารถรับเงิน 1% ที่หักไปได้อีกด้วย

เป็นยังไงบ้างสำหรับการเสียภาษี ไม่ยากเหมือนที่คิดใช่ไหม สำหรับฟรีแลนซ์มือใหม่ที่เพิ่งหัดยื่นภาษีก็อาจจะมีงง ๆ กันบ้าง ลองทำตามคำแนะนำที่เรามาฝากวันนี้ดู เราหวังว่าจะช่วยให้การยื่นภาษีของทุกคนง่ายยิ่งขึ้นได้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง

อยากลาออก แต่เจ้านายรั้งไว้ด้วย Counter Offer แบบนี้ควรรับไหม ?

Counter Offer คืออะไร ? ข้อเสนอที่บริษัทปรับให้ เช่นเงินเดือนสวัสดิการต่างๆที่เคยมีให้เพิ่มขึ้นจากเท่าเดิม มีไว้ไม่ให้พน

Jo

08 Sep 2023 | 1 นาทีอ่าน

แจ้งลาออก ต้องบอกล่วงหน้านานแค่ไหน ?

พนักงานหลายๆคนอาจกำลังสงสัยว่าทำไมการลาออกจะต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน แล้วมันต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วันจะสามารถลาออกได้ หรือจร

Jo

04 Sep 2023 | 1 นาทีอ่าน

ทำงานยังไงให้เพิ่ม Productivity ได้ตลอดวัน! พร้อมเคล็ดลับ

ลักษณะการทำงานในปัจจุบันต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีความต้องการสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีประสิทธิภาพของการทำงานเป็นกุญแจ

Jo

22 Jun 2023 | 1 นาทีอ่าน

ทำความรู้จัก user acceptance test (UAT) ทำไมการทดสอบกับผู้ใช้จึงสำคัญ

เมื่อมีการพัฒนาโปรดักต์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ก็ตาม มีขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ป

Jo

15 May 2023 | 1 นาทีอ่าน

สัญญาฟรีแลนซ์ เรื่องที่ IT Freelancer ควรรู้ ก่อนเริ่มงาน

การทำงานฟรีแลนซ์สาย IT เป็นงานที่อิสระและมีรายได้เข้ามาเยอะ แต่หากคุณไม่มีสัญญา หรือดูรายละเอียดการทำสัญญาระหว่างคุณกับล

Jo

19 Mar 2023 | 1 นาทีอ่าน

Update ! ส่องรายได้ Freelance สาย IT

ส่องรายได้ฟรีแลนซ์ สาย IT ❗️มาดูกันว่ารายได้ของแต่ละสายเป็นอย่างไร 🧐 งานสาย IT เป็นงานที่มีความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้