5 ปัญหาหนักใจที่ HR ต้องเจอกับการคัดเลือกพนักงาน สาย IT

Jo

16 Jun 2023 | 1 นาทีอ่าน

ปัจจุบันเทคโนโลโยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้อาชีพสาย IT มีความสำคัญอย่างมากกับทุกสายงาน ทั้งในองค์กรเล็กและองค์กรใหญ่ การคัดเลือกพนักงานด้าน IT เข้ามาร่วมงานย่อมต้องผ่านหลายกระบวนการอย่างมาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ที่เป็นเหมือนด่านหน้า จึงต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ในวันนี้ Talance ก็ได้รวบรวมปัญหาที่น่าสนใจพร้อมข้อแนะนำเบื้องต้นมาให้ เพื่อจะได้เพิ่มโอกาสให้คุณสามารถดึงคนที่มีศักยภาพมาร่วมงานมากขึ้น

ที่มารูปภาพ: community

1. ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานด้าน IT

สถานการณ์ตลาดแรงงาน IT ในปัจจุบันมีความแข็งแกร่งและมีการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจากหลังการระบาดของไวรัสโควิดที่ทำให้เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนั้น ธุรกิจต่าง ๆ จึงเริ่มมีการปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยี ส่งผลให้พนักงานกลุ่มสายงาน IT มีความต้องการสูงมากเพราะมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจเป็นโครงสร้างพื้นฐานไอทีของหลายองค์กร ดังนั้นการคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะและความสามารถที่ตรงตามความต้องการขององค์กรในด้านไอทีมาร่วมงานจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นปัญหามากขึ้น เพราะต้องแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อให้ได้คนที่มีศักยภาพเหมาะสมที่สุดมาร่วมงาน

แนวทางเบื้องต้น

  • สร้างบรรยากาศที่ดีและนำเสนอวัฒนธรรมองค์กรและสวัสดิการที่น่าสนใจ หากบริษัทของคุณมีชื่อเสียงก็สามารถนำมาสร้างความน่าเชื่อถือได้
  • สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นในการสร้างแหล่งผลิตบุคลากรด้าน IT เพื่อให้มีเครือข่ายที่มั่นคง 

2. การแข่งขันกับบริษัทอื่นในการสร้างทีม IT

จากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานด้าน IT ทำให้เห็นว่าธุรกิจที่ต้องการพนักงานด้าน IT ไปร่วมทีมนั้นมีอยู่มาก ทำให้เกิดปัญหาพนักงานด้าน IT ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น การคัดเลือกพนักงานด้าน IT ที่มีศักยภาพเพื่อมาร่วมทีมจึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยทำให้ทีมทำงานได้อย่างราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทได้ดีขึ้น

แนวทางเบื้องต้น

  • สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงาน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภายในทีม รวมทั้งมีการรับสมัครโดยขยายขอบเขตการรับสมัครให้เจาะกลุ่มคนที่ไม่ได้ตั้งใจหางาน หรือผู้ที่มีงานทำอยู่ในปัจจุบันและไม่ได้มองหางานใหม่ โดยนำเสนอข้อเสนอที่ดีและน่าสนใจให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกพนักงาน
  • เสนอข้อต่อรองที่เป็นประโยชน์กับผู้สมัคร หากมาทำงานกับบริษัทของเราจะได้รับสวัสดิการ เพิ่มวันหยุด มีการฝึกอบรม เปิดกว้างรับความคิดเห็น สร้างโอกาสเติบโตให้กับพนักงานเพราะพนักงานบางคนอาจจะไม่เข้าใจในสายงานว่าสามารถเติบโตได้อย่างไร เป็นต้น 

3. ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

อุตสาหกรรมด้าน IT เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นและกระแสงานที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ นี้อยู่เสมอนั้น ทำให้ฝ่าย HR อาจต้องเผชิญกับการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้และทักษะที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเป็นภาระที่ยากต่อการคัดเลือกพนักงานและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรมากขึ้น เนื่องจากความยากลำบากในการต้องรับรู้และคอยติดตามเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ 

แนวทางเบื้องต้น

  • องค์กรต้องมีการจัดกิจกรรมให้กับฝ่าย HR เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรผ่านการอบรมและการสนับสนุนการศึกษา หรือสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีอยู่ตลอด

4. ข้อจำกัดทางความรู้และเทคนิคในการตรวจสอบทักษะของผู้สมัคร

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ขึ้นอยู่กับฝ่าย HR โดยตรงเพราะเป็นส่วนที่จัดการคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ โดยปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็เกี่ยวข้องกับการขาดทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับสายงานที่รับสมัคร เช่น หาก HR มาจากสายที่ไม่ได้มีความรู้ด้าน IT เป็นหลัก ก็อาจเกิดความสับสนกับ Coding ต่าง ๆ หรือระบบซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการทำงานบางอย่างได้ หรือปัญหาจากการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรอง หากฝ่าย HR ยังมีความเข้าใจไม่มากพอ ก็อาจจะทำให้การสัมภาษณ์ไม่บรรลุผลที่ตั้งใจไว้ได้

แนวทางเบื้องต้น

  • องค์กรต้องมีการจัดอบรมความรู้เพิ่มเติมให้กับฝ่าย HR เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรผ่านการอบรมและการสนับสนุนการศึกษา หรือสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีอยู่ตลอด
  • ฝ่าย HR ควรอาศัยการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เช่น การสกรีนเรซูเม่ของผู้สมัครหรือการโทรเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครบ่อย ๆ และเก็บเป็นประสบการณ์ในการคัดเลือกพนักงาน                                                                                                                                                                                                        

5. การขาดแคลนบุคลากรทางด้าน IT

สาขาวิชาด้าน IT เป็นหนึ่งในสาขาที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถสูง แต่อาจพบว่ามีความขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ทางด้าน IT ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และข้อมูลจาก ลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจำประเทศไทย ที่เชียวชาญด้าน HR Solution ได้เปิดเผยว่ามีนักศึกษาเข้าเรียนในสายไอทีเพียงปีละ 16,000-20,000 คน และเรียนจบการศึกษาจริงเพียงปีละ 8,000 คน อีกทั้งยังมีบางส่วนที่ทำงานไม่ตรงสาย หรือคนที่มีประสิทธิภาพถูกยื่นข้อเสนอให้ไปทำงานที่ต่างประเทศ ทำให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ขาดแคลนบุคลากรด้าน IT และอาจส่งผลให้ฝ่าย HR ต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมมากขึ้น

แนวทางเบื้องต้น

  • องค์กรและฝ่าย HR ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงาน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภายในทีม เพื่อนำเสนอข้อเสนอต่าง ๆ ที่น่าสนใจออกมาผ่านการรับสมัครงาน ทั้งการสนับสนุนในการทำงาน และโอกาสในการเติบโตหากเข้ามาร่วมงาน

สรุป

การคัดเลือกพนักงานสาย IT เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจต่าง ๆ เติบโตต่อไปได้ เนื่องจากเป็นส่วนที่คอยหาคนที่มีศักยภาพที่เหมาะสมมาร่วมงานกับทีมและองค์กร อีกทั้งจากการคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ทำให้เห็นว่าวงการไอทีมีมูลค่าสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยคิดเป็นมูลค่ากว่า 9.3 แสนล้านบาท การแข่งขันเพื่อดึงตัวพนักงานด้าน IT ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมงานนั้นจึงถือเป็นความท้าทายอย่างมากของฝ่าย HR ที่จะต้องคอยพัฒนากลยุทธ์และความรู้เพื่อเป็นแรงสำคัญในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาร่วมงานกับองค์กร Talance หวังว่าปัญหาและแนวทางแก้เบื่องต้นที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้จะสามารถนำไปปรับใช้กับการคัดเลือกพนักงานในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนะนำตัวเองเวลาสัมภาษณ์ยังไงให้ได้งานด้วยหลักการ STAR Model

การสัมภาษณ์งานเป็นประสบการณ์ที่หลายคนอาจรู้สึกว่าท้าทาย บางคนอาจกังวลกับคำถามที่คาดไม่ถึง หรืออาจสัมภาษณ์งานเป็นครั้งแรก

Jo

01 Jun 2024 | 1 นาทีอ่าน

เคล็ดไม่ลับสำหรับองค์กร เพื่อลดจำนวนพนักงานลาออก !

ในยุคที่ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงานก็เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยมากขึ้น การทำงานในบริ

Jo

11 Mar 2024 | 1 นาทีอ่าน

เจาะลึกการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานยังไงให้มืออาชีพ

การได้เตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งานจะช่วยให้เราได้เป็นผู้สมัครที่มืออาชีพขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรก หรือไม่ใช่

Jo

29 Feb 2024 | 1 นาทีอ่าน

เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ด้วยรูปแบบ Job Sharing

การแบ่งงาน เป็นอีกวิธีที่ช่วยยืดหยุ่นการทำงานให้แก่พนักงานได้ดี สถานประกอบการใช้วิธีนี้ในการเข้ามาช่วยทำงานให้แก่พนักงาน

Jo

20 Feb 2024 | 1 นาทีอ่าน