นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน

เพื่อให้ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สามารถพิจารณาข้อมูลใบสมัครงานของท่านได้ กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการสมัครแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะรักษาข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้สมัครงานจาก (1) ท่านโดยตรงตามข้อมูลในใบสมัครงาน ประวัติย่อ (Resume) การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรือ (2) อาจได้รับข้อมูลการสมัครงานหรือประวัติการทำงานของท่านจากผู้ให้บริการจัดหางานหรือผู้แนะนำอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้สิทธิหรือให้ความยินยอมแก่บุคคลดังกล่าวในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อการรับสมัครงาน (3) บุคคลอื่นที่ท่านระบุให้บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ในระหว่างขั้นตอนการกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์งาน บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ข้อมูลความสนใจหรือทักษะของท่าน พร้อมทั้งเอกสารแสดงตนอื่นของท่าน และในบางกรณีตำแหน่งงาน อาจรวมถึงข้อมูลประวัติสุขภาพและความพิการ (ถ้าเกี่ยวข้อง)

เมื่อท่านผ่านขั้นตอนการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์จากทางบริษัทแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเพิ่มเติมของท่าน ในบางกรณีที่ท่านให้ความยินยอม ได้แก่ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม และข้อมูลการตรวจสุขภาพ ซึ่งสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนั้นถือว่า มีความจำเป็นสำหรับบริษัทในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของท่านในตำแหน่งงานที่ท่านสมัคร


วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านให้แก่บริษัท (2) การประเมินความเหมาะสมของท่านในตำแหน่งงานที่สมัคร และ (3) การติดต่อประสานงานกับท่านระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน รวมถึง (4) การติดต่อไปหาท่านเพิ่มเติมในอนาคต ในกรณีมีตำแหน่งอื่นที่อาจเหมาะสมกับท่าน ทั้งนี้ เว้นแต่ท่านแสดงเจตนาใช้สิทธิให้บริษัทลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทันที บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านไว้เพิ่มเติมเป็นระยะ 1 ปีปฏิทินแม้ท่านจะไม่ได้รับการคัดเลือก เป็นพนักงาน


การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยหลักการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้สมัครงานจะไม่ได้รับการเปิดเผย เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นซึ่งบริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บุคคลภายนอกดังนี้ เพื่อการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานได้อย่างสมบูรณ์ (1) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท (2) บริษัทในเครืออื่นที่อาจมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมและท่านอาจให้ความสนใจ (3) บุคคลอ้างอิงที่บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลของท่านไปเพื่อการตรวจสอบประวัติการทำงานเดิม และ (4) บุคคลภายนอกอื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว


สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียนกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อบริษัทได้ที่ support@talance.tech


เจ้าหน้าที่ / คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ / คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท:               บริษัท เวนเจอร์แล็บ จำกัด (“บริษัท”)

โทรศัพท์ติดต่อ: 097-153-9474

อีเมล:             support@talance.tech